Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Cele i zadania świetlicy

Wpisane przez: Nauczyciele Świetlicy
Odsłony: 1824

      Pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno – wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Cele i zadania świetlicy szkolnej:

  • realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły,
  • prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy społeczno – moralnej,
  • organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy,
  • rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz ciekawości poznawczej,
  • rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, sportowej),
  • propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów,
  • kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych,
  • tworzenie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów interpersonalnych dziecka z nauczycielem, dbanie o właściwą adaptację dzieci sześcio /siedmioletnich do nowych warunków szkolnych,
  • organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.
Przewiń na górę