Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Rodzaje zajęć świetlicowych

Wpisane przez: Nauczyciele Świetlicy
Odsłony: 3266

Świetlica stwarza możliwość dzieciom swobodnej zabawy, jak również uczestnictwa w działaniach ukierunkowanych, takich jak:

 • Zajęcia plastyczne/ plastyczno- techniczne.
  Wśród różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno - technicznym, dlatego poświęca się im najwięcej czasu. Na zajęciach wprowadzamy różnorodne techniki plastyczne: rysowanie, mozaiki, wydzieranki, wycinanki, orgiami- płaskie, przestrzenne, modelowanie z masy solnej, malowanie farbami żelowymi, lepienie z plasteliny. Wartość płynąca z tej formy zajęć to wyrabianie zręczności palców, kształtowanie wyobraźni i umiejętności kompozycyjnych.
 • Zajęcia muzyczno/rytmiczne.
  Zabawy ze śpiewem, które wpływają korzystnie na umuzykalnienie dzieci i kształtowanie ich poczucie rytmu i koordynacji ruchowej. Dostosowanie formy ruchu do treści piosenki sprzyja wyrażaniu indywidualności i inwencji twórczej. W ramach zajęć proponujemy naukę piosenek, zabawy przy muzyce , gry i zabawy ze śpiewem np.: "Anse-Kawanse", "Stonoga", "Lisek" itp.
 • Zajęcia ruchowe, gry i zabawy sportowe.
  Zajęcia kształtujące ekspresję ruchową mają one przede wszystkim poprawić samopoczucie dzieci po kilku godzinach spędzonych w ławce. Oferowane gry i zabawy kształtują u dzieci sprawność motoryczną, koordynację ruchową.
  Proponujemy: zabawy w grupach np.: "Brakujące krzesło", "Sałatka owocowa", „Pająk i muchy” Zabawy doskonalące sprawność fizyczną np.: "Wiewiórki do dziupli", "Berek" „Piłka parzy”, „Mini Piłka nożna ”. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: spacery, gry i zabawy, wyścigi, wyjścia na szkolny plac zabaw.
 • Zajęcia czytelnicze.
  Mają na celu kształtowanie nawyku obcowania z książką i rozwijanie kultury czytelniczej, pogłębianie i rozszerzanie wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na lekcjach, wzbogacenie znajomości języka ojczystego, wyrabianie wrażliwości na treść książki, budzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy, kształtowanie zamiłowań czytelniczych.
  Propozycje: czytanie opowiadań, wierszy, bajek, zajęcia rozwijające umiejętności samodzielnego czytania lub słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, wyjścia do biblioteki, spotkania czytelnicze, inscenizacje, zajęcia ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu.
 • Zajęcia dydaktyczne.
  Świetlica oprócz organizowania czasu wolnego ma również za zadanie wspomagać funkcję dydaktyczną szkoły. Zajęcia tematyczne - pogadanki na ważne tematy, rozmowy kierowane w czasie których dzieci dzielą się swoimi wiadomościami i przemyśleniami, uczą się tym samym wyrażania własnego zdania, kształtują umiejętność wypowiadania się na zadany i dowolny temat zabawy o charakterze dydaktycznym - zabawy słowne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów lub zagadek quizy. Materiałem w grach dydaktycznych są kolorowe obrazki, loteryjki. Tego typu zajęcia kształtują spostrzegawczość, pamięć, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy. Odrabianie zadań - zajęcia związane z organizacją nauki własnej dzieci. Na zajęciach pomagamy uczniom odrabiać lekcje, utrwalamy wiadomości.
 • Zajęcia relaksacyjne o charakterze wyciszającym.
  Projekcja bajek i filmów przyrodniczych i edukacyjnych.. Właściwie dobrane programy TV także spełniają ważną funkcję dydaktyczną i wychowawczą w życiu dziecka. Dostarczają informacji o wydarzeniach, pogłębiają wiedzę zdobytą w szkole, budzą zaciekawienie, rozwijają zainteresowania, kształtują wrażliwość estetyczną, dostarczają emocjonalnych przeżyć, uczą i wychowują.
 • Zabawy wg indywidualnych preferencji i zainteresowań.
  Zabawa, obok nauki, jest jeszcze ważną formą aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym. Nasi uczniowie właśnie w świetlicy po zakończonych lekcjach mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami. Zajęcia te mają na celu wyciszenie dzieci, dostarczenie im zabawy, w którą lubią się bawić, i która przynosi im przyjemność, pozwala to odreagować powstałe napięcia. Zabawy te rozwijają także wyobraźnię, umiejętność przyjaznego komunikowania się, współdziałania i zabawy w grupie. W czasie ich trwania dzieci same wybierają formę swoich zabaw np.: grają w gry planszowe, edukacyjne gry komputerowe, kolorują obrazki, grają w piłkarzyki, bawią się klockami itp.
Przewiń na górę