Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Informacje ogólne

Wpisane przez: Marzena Pelczar
Odsłony: 16326
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie powstała w 1982 roku,  ma już zatem ponad dwudziestoletnią tradycję. Nasza „czternastka” ma szczególny charakter, jest bowiem placówką z oddziałami integracyjnymi, bez barier architektonicznych. Mogą się w niej uczyć dzieci zdrowe i niepełnosprawne, o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jesteśmy szkołą przyjazna dziecku, bezpieczną, otwarta na ich potrzeby.  Wyspecjalizowana, stale dokształcająca się kadra zapewnia wysoką jakość pracy, przyjazny dzieciom klimat i bezpieczeństwo.
 • Jesteśmy jedną z niewielu w Polsce szkół podstawowych Stowarzyszonych UNESCO. Realizujemy programy i przedsięwzięcia, które głoszą wartości propagowane przez tą międzynarodową organizację. Przede wszystkim przestrzeganie praw człowieka, ochronę środowiska, zachowanie tożsamości kulturowej czy poszanowanie praw mniejszości.
 •  Oferujemy dzieciom bogatą gamę kół zainteresowań: teatralne, recytatorskie, instrumentalne, taneczno- wokalne, wokalne, plastyczne, aktywności twórczej, języków obcych, modelarskie, ornitologiczne, matematyczne, ekologiczne, gimnastyki artystycznej. Dzięki zaangażowanej i bezinteresownej pracy naszych pedagogów uczniowie uzyskują ogromne sukcesy na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Dla uczniów szczególnie zdolnych organizujemy dodatkowe zajęcia innowacyjne z matematyki, historii czy plastyki, mające na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie uzdolnień. W sprawdzianach zewnętrznych uzyskujemy wysokie wyniki, w roku 2004 wyniki te były określone w skali staniowej jako najwyższe.
 • Prowadzimy również zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjno–kompensacyjne, rewalidacyjne dla uczniów z trudnościami. Dzieci i rodzice mogą liczyć na pomoc pedagogów, logopedy.
 • Szkoła nasza posiada doskonałą bazę, dysponujemy 30 dobrze wyposażonymi w pomoce salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, pracownią komputerową i stałym łączem z internetem. Z funduszy europejskich otrzymaliśmy nową pracownię internetową, którą zainstalujemy w przyszłym roku szkolnym. W szkole działa stołówka, świetlica i trzy gabinety opieki medycznej: rehabilitacyjny, higieny szkolnej, stomatologiczny.
 • Jako jedna z niewielu szkół w regionie mamy wybudowane w 2002 roku „Miasteczko ruchu drogowego”, gdzie uczniowie mogą realizować treści zawarte w ścieżce „Wychowanie komunikacyjne”
 • W 2003 roku, czyli w pierwszym roku trwania ogólnopolskiej akcji, uzyskaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoły z Klasą”. Tylko kilka szkół w Krośnie podjęło się trudu realizacji zadań wynikających z faktu przystąpienia do tego programu.
 • Zaś za udział w „Europejskim Dniu Wiosny” (wiosną 2004) otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający to uczestnictwo z Brukseli.
 • To co wyróżnia nas w środowisku to również liczne kontakty zagraniczne ze szkołami z Ukrainy, Francji, Danii Niemiec, Słowacji. Latem tego roku planujemy wyjazd naszych najmłodszych sportowców na międzynarodowy turniej piłkarski do Reims we Francji.
 • Od września 2004 roku realizujemy jako szkoła partnerska projekt „Przedstawiam moje miasto” w ramach SOCRATES Comenius Akcja 1. Współpracujemy ze szkołami we Włoszech i Holandii, językiem roboczym projektu jest język angielski, zatem udział w takiej międzynarodowej współpracy jest dodatkową motywacją dla uczniów uczących się języka angielskiego, jest doskonałą okazją do podniesienia umiejętności językowych dzieci i pracowników szkoły. W kwietniu 2005 roku grupa nauczycieli i uczniów wybiera się z wizytą studyjną do Nettuno we Włoszech, takie bezpośrednie spotkania są elementem międzynarodowego programu. Warto wspomnieć, że wraz z SP4 jesteśmy jedynymi podstawówkami z Krosna, które realizują taki program i pozyskały na ten cel fundusze z środków Unii Europejskiej.
Przewiń na górę