Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

"Prawa człowieka, prawa wszystkich ludzi?"

Wpisane przez: p. K. Rygiel-Hałucha
Odsłony: 1795

Logo

Zajęcia "Prawa człowieka, prawa wszystkich ludzi?" odbyły się w dniu 4 i 12 listopada 2013 r. w kl. VIb oraz podczas zajęć koła przyrodniczo-ekologicznego. W zajęciach uczestniczyło 45 uczniów. Celem zajęć było przybliżenie uczestnikom tematów związanych z prawami człowieka, zwrócenie uwagi na nierówny dostęp do podstawowych praw człowieka dla wszystkich ludzi, poznanie podstawowych dokumentów dotyczących praw człowieka, uwrażliwienie na problemy osób, które nie mogą w pełni korzystać z praw człowieka, a także zachęcenie uczniów do podejmowania inicjatyw promujących prawa człowieka. Na początku poprosiłam uczniów o wymienienie praw człowieka, które znają z różnych dokumentów międzynarodowych i krajowych. Nie było to dla nich trudne zadanie aczkolwiek wymieniali najbardziej podstawowe prawa np. prawo do opieki, prawo do wyrażania swoich myśli, prawo do nauki itp. Uczniowie bez problemu wiedzieli, że nieprzestrzeganie praw może prowadzić do konfliktów w kraju. Zapytałam również uczniów z czym kojarzy im się słowo POTRZEBA. I czy potrzeby to jest to samo co prawa. Bez problemu wymienili podstawowe potrzeby człowieka, które później krótko omówiliśmy wykorzystując rysunek piramidy potrzeb ludzkich wg. Masłowa. Wyjaśniłam, że prawa są ustanowione, a także spisane w obowiązujących w danym kraju dokumentach, że praw należy przestrzegać i obowiązkiem państwa jest respektowanie praw człowieka wszystkich ludzi. Poinformowałam uczniów, że jedną z idei i podstawowych wartości obecnych w życiu społecznym jest wolność. Jej polityczny wymiar bezpośrednio koresponduje z filozofią i formalną ochroną praw człowieka.

Powiedzieliśmy sobie też, że istnieje organizacja pozarządowa Freedom House, która corocznie publikuje raport „Freedom in the World" o stanie demokracji i wolności we wszystkich państwach świata i wybranych terytoriach zależnych i spornych. Raport jest efektem monitorowania zmian w zakresie respektowania i ochrony przez władze państwowe praw politycznych i wolności obywatelskich. Każdemu państwu przyznawana jest ocena w skali od 1 do 7, gdzie jeden oznacza najwyższy poziom wolności, a siedem najniższy, a następnie te kraje są dzielone na trzy kategorie:

  • Wolne (od 1,0 do 2,5 pkt)
  • Częściowo wolne (od 3,0 do 5,0 pkt)
  • Bez wolności (od 5,5 do 7,0 pkt)

Wspólnie przeanalizowaliśmy kraje na mapie politycznej świata pod kątem wolności. Badaliśmy, w których krajach świata obywatele cieszą się wolnością i respektowaniem praw człowieka. Na podsumowanie przeczytałam uczniom jeszcze raz wszystkie prawa, żeby dokładnie zapoznali się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Jestem bardzo zadowolona z przeprowadzonej lekcji, dla uczniów był to temat ciekawy, nowy, byli bardzo aktywni, mocno zaangażowani. Na pewno wiele nowego się nauczyli. Tym razem nieco zmodyfikowałam scenariusz-postanowiłam nie realizować z uczniami ćwiczenia: "Zrób krok do przodu jeśli możesz" a w zamian wykonać ćwiczenie: "Generacje praw człowieka" mające na celu prawidłowe przyporządkowanie kilku podstawowych praw człowieka do odpowiednich generacji (I, II, III). Uważałam, że to ćwiczenie będzie ciekawsze i bardziej dopasowane do wieku moich uczniów. Uczniowie byli zaangażowani, zaciekawieni, dopytywali. Oto najciekawsze wypowiedzi na temat lekcji: "Z zajęć dowiedziałem się, że nie wszyscy ludzie są traktowani zgodnie z prawami człowieka", "Dowiedziałem się, że prawa należą do kilku generacji", "Na tych zajęciach dowiedziałam się bardzo dużo o prawach człowieka i bardzo mi się te zajęcia podobały", "Lekcja była bardzo ciekawa", "Dużo nowych informacji", "Cieszę się, że w szkole realizujemy nowy projekt".

Przewiń na górę