Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Regulamin udziału w projekcie Erasmus+

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 1370

erasmus frse

                                                                                                                                                          Edukacja szkolna

                                                                                                                                                        Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. " Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne– współpraca szkół programu Erasmus +.

§ 2.

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 2015-09-01 do 2018-08-31.

 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +.

 3. Projekt skierowany jest do uczniów MZSzOI - Szkoły Podstawowej z Oddziałami

  Integracyjnymi nr14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

 4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów.

 5. Udział w projekcie jest dobrowolny.

 6. Projekt realizowany jest w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.

 7. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez zastosowanie skuteczniejszych metod, rozwijanie inteligencji emocjonalnej w tym kompetencji psychologicznych i społecznych uczniów, budowanie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, efektywny rozwój zawodowy nauczycieli, poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych, rozwój świadomości w zakresie praktycznego korzystania z dostępnej technologii komunikacyjno - informacyjnej, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach, w trudnej sytuacji materialno – bytowej

 8. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe wyjazdy do czterech szkół partnerskich: Włoch, Cypru, Hiszpanii i Turcji oraz wizytę partnerów zagranicznych w MZSzOI w Krośnie.

 9. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich . Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu.

 10. W wizytach zagranicznych może uczestniczyć tylko 24 uczniów, dlatego udział w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od 15 do 30 listopada 2015 r. przez Zespół Projektowy MZSzOI

 2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą:

  1. koordynator międzynarodowy projektu– p. Matylda Gronicka

  2. koordynator merytoryczny - p. Alicja Szepelak

  3. koordynator merytoryczny -p. Agnieszka Kmon

  4. dyrektor MZSzOI - p. Robert Guzik

 1. Uczestnikiem projektu mogą być uczniowie klasy I- IV SP 14 dopuszcza się możliwość dodatkowej rekrutacji w kolejnym roku szkolnym wśród uczniów kolejnych klas pierwszych.

 2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:

  1. motywacja ucznia do udziału w projekcie,

  2. zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji,

  3. pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu – ZAŁĄCZNIK 1

 4. Uczeń składa powyższą deklarację udziału w projekcie u koordynatora projektu.

 1. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

§ 4.

Zadania uczestników projektu

 1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

  1. Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole.

  2. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.

  3. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

  4. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.

  5. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli koordynatorów.

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

  1. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora MZSzOI

  2. Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

§6

Skreślenie z listy uczestników projektu

 1. W razie nie wywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.

 2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

§7

Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności

(międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich)

 1. Aktywny udział w pracach projektowych.

 2. Kultura osobista. Ocena zachowania (co najmniej ocena bardzo dobra).

 3. Wysoka frekwencja na zajęciach w szkole.

 4. Postępy w nauce języka angielskiego, komunikatywny stopień znajomości języka.

 5. Brak przeciwwskazań medycznych.

 6. Deklaracja goszczenia ucznia z zagranicy. W przypadku małej liczby rodzin chętnych do zakwaterowania młodzieży zagranicznej w czasie spotkania w Polsce, uczniowie z tych rodzin będą kwalifikowani do wyjazdu w pierwszej kolejności. ZAŁĄCZNIK 2

 7. Zadeklarowanie przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu.

 8. W pierwszym roku realizacji projektu pierwszeństwo do udziału w mobilnościach będą mieli uczniowie klas V i VI.

 9. Wyboru uczniów na poszczególne mobilności dokonuje Grupa Projektowa Erasmus+ pod przewodnictwem koordynatora projektu.

§8

Zasady uczestnictwa w mobilnościach

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. ZAŁĄCZNIK 3

 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

 3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.

 4. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.

 5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

 6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.

 7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

 9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

 10. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie wykonują zadanie w języku polskim (wspólnie lub indywidualnie).

 11. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

      Krosno, 15.10.2015

Przewiń na górę