Międzynarodowe spotkanie projektowe

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 1501

                        erasmus11 Za nami pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe z partnerami (Turcja, Hiszpania, Włochy, Cypr) uczestniczącymi w realizacji trzyletniego projektu ”Graj ze mną i ucz mnie, tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne.Głównym jego celem  jest poprawa jakości kształcenia poprzez zastosowanie skuteczniejszych metod, rozwijanie inteligencji emocjonalnej  w tym kompetencji psychologicznych i społecznych uczniów, budowanie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, efektywny rozwój zawodowy nauczycieli, poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych, rozwój świadomości w zakresie praktycznego korzystania z dostępnej technologii komunikacyjno - informacyjnej, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach, w trudnej sytuacji materialno – bytowej. W dniach od  9 do  14 listopada 2015 roku nauczyciele z Turcji, Cypru, Hiszpanii i Włoch spotkali się w Polsce w Krośnie, by omówić i zaplanować kluczowe dla projektu działania.

 

                       erasmus2We wtorek 10.11.2015 roku koordynatorzy i nauczyciele z partnerskich szkół mieli okazję poznać naszą placówkę. Pokazaliśmy klasy wyposażone w tablice multimedialne, specjalne dekoracje na korytarzach związane z tematyką projektu, nowopowstałe pomieszczenie - pokój zabaw, dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej.  Ważnym elementem tej części wizyty, była obserwacja zajęć klasy integracyjnej III a pod kierunkiem p. Jolanty Sajdak - tzw. 'gry korytarzowe'. Zaprosiliśmy gości również na uroczystą akademię z okazji święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowaną przez  nauczycieli i naszą młodzież.

         W części roboczej wizyty, grupa projektowa tego dnia omówiła szczegółowe zadania w trzyletnim projekcie. Analizę działań rozpoczęliśmy od przedstawienia oceny projektu dokonanej przez ekspertów, omawiając jego mocne i słabe strony, dokonaliśmy razem wstępnej ewaluacji. Szczególną uwagę zwróciliśmy na te działania, które odbędą sie w pierwszym roku projektu. Doprecyzowaliśmy zadania poszczególnych szkół, ustaliliśmy kryteria dotyczące międzynarodowego konkursu na logo projektu, udało nam się wstępnie ustalić datę kolejnej mobilności - pobytu na Cyprze. Ważnym elementem naszego spotkania była część dotycząca zasad finansowania projektu, promocji, ewaluacji i upowszechniana. By ujednolicić obowiązującą w projekcie dokumentację - w wersji elektronicznej i papierowej przekazaliśmy szkołom partnerskim wzory dokumentów; regulamin uczestnictwa w projekcie, harmonogram działań w 1. roku projektu, deklaracje dla uczniów, wzór raportu.

               erasmus3Kolejnym punktem wizyty było oficjalne spotkanie z władzami miasta. Zostaliśmy przyjęci w sali obrad Rady Miasta przez Prezydenta Krosna p. Piotra Przytockiego. Podczas tej wizyty przedstawiliśmy Panu Prezydentowi, główne założenia projektu. Wieczorem gościliśmy naszych przyjaciół, organizując wieczór polski. Grono pedagogiczne naszej szkoły miało okazję bliżej poznać nauczycieli z Turcji, Włoch , Cypru i Hiszpanii, porozmawiać o projekcie, wymienić się doświadczeniami.

                  Ważnym momentem tego dnia był wywiad, którego udzieliła lokalnej telewizji 'Obiektyw' - pani Alicja Szepelak, Matylda Gronicka, Agnieszka Kmon i dyrektorka z Sycylii Rita La Tona. Naszym celem było rozpropagowanie idei projektu w środowisku lokalnym, od początku bowiem  chcemy dbać o pełna informację o działaniach, realizowanych zadaniach na forum środowiskowym.

(środa )11.11.2015

              Kolejny dzień wizyty był przerwą w pracach projektowych, przypadał bowiem na Święto Narodowe, w związku z tym zaplanowaliśmy naszym partnerom zwiedzanie Rynku w Krośnie i wycieczkę do Karpackiej Troi. Nasi zagraniczni goście mieli okazję zwiedzić cały kompleks składający  się z terenu grodziska oraz parku archeologicznego, leżącego u jego podnóża, widzieli rekonstrukcje wioski otomańskiej z początków epoki brązu oraz słowiańskiej - z okresu wczesnego średniowiecza. W  nowoczesnym pawilonie wystawowym obejrzeli  przestrzenną salą ekspozycyjną i w sali multimedialnej film edukacyjny.

           W godzinach popołudniowych zaproszeni goście  wzięli udział w miejskich uroczystościach z okazji święta narodowego.Główne obchody Święta Niepodległości w Krośnie tradycyjnie odbyły się w na starówce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Bazylice Mniejszej „Fara” koncelebrowana przez księży z krośnieńskich parafii. Po mszy nastąpił przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na krośnieńskim Rynku. Jak co roku, w miejskich uroczystościach wzięli udział  żołnierze 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Dla naszych partnerów była to niewątpliwie wyjątkowa okazja, by zobaczyć i wziąć w uroczystościach związanych z historią naszego kraju.

(czwartek) 12.11.2015

                       erasmus9 Kolejny dzień wizyty to prace grupy projektowej nad założeniami szczegółowymi wniosku. Rozpoczęliśmy od obserwacji lekcji historii z zastosowaniem gier dydaktycznych w integracyjnej klasie VI d pod kierunkiem p. Renaty Dumanowskiej. Ważnym elementem tego dnia była video - konferencja ze szkołami we Włoszech i na Cyprze, mieliśmy okazję poznać naszych kolegów z partnerskich szkół. Szereg działań tego dnia było związanych z pracami organizacyjnymi projektu – omówienie harmonogramu i zadań założonych w projekcie oraz zamierzonych rezultatów, opracowanie planu pracy na narodowym i międzynarodowym poziomie, omówienie jakościowego i ilościowego badania projektu, omówienie działań związanych z Europass mobilności, eTwinning, oraz promocją projektu.W porównaniu do programu Comenius, program Erasmus+ kładzie większy nacisk na wirtualne mobilności uczniów, czyli kontakty przy użyciu technologii komunikacyjno-informacyjnych, dlatego też zaplanowaliśmy, że  uczniowie przygotują się do nawiązania kontaktu z kolegami ze szkół partnerskich, z którymi będą współpracować na platformie eTwinning, wymieniać wiadomości drogą e- mailową.

               erasmus2 copyKolejne godziny poświęciliśmy na dyskusję o współpracy szkół, o temacie i głównych celach projektu. Wszystkie wnioski i ustalenia  zebraliśmy w formie raportu, który podpisały współpracujące szkoły.

               W godzinach popołudniowych zorganizowaliśmy dla naszych europejskich partnerów wycieczkę do Centrum Dziedzictwa Szkła.. Nasi goście mieli okazję zapoznać się zprodukcją szkła, obejrzeć zabytki szklanej sztuki i poznać historię przemysłu szklanego. Widzieli atrakcyjne i pięknie wyeksponowane kolekcje współczesnych dzieł szklanej sztuki wykonanych przez artystów związanych nie tylko z Krosnem.

              erasmus4Wieczorem zorganizowaliśmy pożegnalną kolację, ponieważ nauczyciele z cypryjskiej szkoły mieli zarezerwowany lot w piątek. Niezwykle ważnym momentem, były dyskusje podsumowujące pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe, jak również uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w spotkaniu.

(piątek) 13.11.2015

                       Poza czasochłonną i trudną pracą nad planowaniem działań projektowych, wostatni dzień wizyty zaprosiliśmy  nauczycieli z Włoch, Hiszpanii, Turcji - na wycieczkę do Łańcuta.Muzeum-Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych i niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Na tle innych magnackich rezydencji w Polsce zamek w Łańcucie wyróżnia się bogactwem zbiorów i zachowanymi założeniami parkowo-pałacowymi, a więc ogrodami, budynkami mieszkalnymi i służebno-gospodarczymi. Z dumą pokazywaliśmy zagranicznym gościom perełkę Podkarpacia, która znana jest nie tylko w kraju, ale i na świecie.

                      Międzynarodowe Spotkanie Projektowe  pozwoliło na zaprezentowanie  szkoły, miasta,  regionu, wymianę doświadczeń między nauczycielami, a przede wszystkim było okazją do osobistego poznania  partnerów projektu. Kolejnymi ambasadorami naszej szkoły  będą uczniowie i nauczyciele, którzy wezmą udział w krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych, odbędą się one  kolejno na Cyprze, w Turcji, Hiszpanii i we Włoszech.

Przewiń na górę