Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

@-zadanie - scenariusz zajęć

Odsłony: 3406

Dział programu: Komputer, jako źródło wiedzy i rozrywki.

Temat: Zakładamy konto pocztowe i wysyłamy wiadomość elektroniczną.

Cele szczegółowe:

Poznawcze:

 • wie, co to jest konto email,
 • wie, jakie są wady i zalety poczty elektronicznej,
 • zna podstawowe zasady netykiety,
 • Zna konfiguracje konta email.


Kształcące:

 • umie założyć konto na serwerze uniwersytet dzieci,
 • potrafi przesyłać i odbierać wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej.


Wychowawcze:

 • uczeń poznaje znaczenie kont elektronicznych,
 • dba o własną „kulturę" sieciową.


Mnauczania, uczenia się:

 • słowne - pogadanka,
 • pokaz, ćwiczenia praktyczne.


Środki dydaktyczne:

 • komputer,
 • system Windows XP,
 • umowa internetowa,
 • tablica interaktywna.


Formy organizacji pracy uczniów:

 • praca indywidualna i grupowa przy komputerach.


Czas trwania lekcji: 45 minut

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe

 • zajmują miejsca przy komputerach;
 • przygotowują się do lekcji: wyjmują zeszyty, przygotowują miejsce pracy.

2. Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji i wprowadzenie do nowego tematu.

 • słuchają;
 • zapisują temat lekcji w zeszytach; Zakładamy konto pocztowe i wysyłamy wiadomość elektroniczną.

3. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła „Bawię się i uczę", pokazują kolegom sposób założenia własnego konta , krok po kroku. Wszystkie czynności demonstrują na tablicy interaktywnej.
4. Nauczyciel wyjaśnia uczniom co to jest adres internetowy i jaka jest jego budowa oraz rozpoczyna rozmowę, dotyczącą zasad prowadzenia poczty? Zapisuje na tablicy rady formułowane przez uczniów podczas rozmowy.

Uczniowie wspólnie zastanawiają się nad najważniejszymi i zapisują je w zeszycie jako Kodeks prowadzenia poczty elektronicznej:

 • Staraj się sprawdzać/kontrolować pocztę codziennie.
 • Usuwaj przeczytane wiadomości i zbędne pliki z serwera, tak by nie zajmować niepotrzebnego miejsca na jego dysku.
 • Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź informacji do użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję.
 • Używaj właściwych form grzecznościowych.
 • Pisz poprawnie - niedbałość w tym względzie jest odbierana jest jako brak szacunku i tworzy negatywny obraz nadawcy.
 • Nie ulegaj przekonaniu o anonimowości w Internecie - rozczarowanie może być bardzo przykre.

* Dzieci czytają i podpisują umowę internetową.

5. Uczniowie włączają komputery;

 • uruchamiają przeglądarkę internetową;
 • słuchają uważnie słów nauczyciela i kolegów, którzy takie konta już założyli;
 • zakładają pocztę na serwerze uniwersytet dzieci.pl


a) Login i gasło:

PODPOWIEDŹ DO HASŁA – umożliwia Ci odzyskanie dostępu do konta momencie, gdy zapomnisz hasła. Masz dwie metody podpowiedzi do hasła: wysyłając SMS na numer tel. komórkowego lub podając wpisując prawidłową odpowiedź na pytanie.

b) Twoje dane:

Na zakończenie zapoznaj się z regulaminem.
Po przeczytaniu zaakceptuj warunki regulaminu, aby zakończyć proces tworzenia konta.

WAŻNE!!! A teraz przepisz do zeszytu pod tematem lekcji dane podstawowe Twojego konta, abyś nie zapomniał, jaki podałeś Login oraz Hasło. Notują sobie również adres elektroniczny nauczyciela.

6. Zakończenie i podsumowanie zajęć:

Sprawdzenie czy założenie konta przebiegło pomyślnie.

Zadanie pracy domowej: Prześlij list wg planu podanego na lekcji j. polskiego i prześlij go w ciągu 3 dni do nauczyciela na podany adres email.

Podziękowanie za wspólną pracę. Wyróżnienie uczniów, którzy pomagali kolegom w pracy.

Przewiń na górę