Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Nauroterapia Biofeedback

Wpisane przez: p. K. Rygiel-Hałucha
Utworzono: 19 październik 2014
Odsłony: 1825

Fotografia1. Uczestnicy: Uczestnikami zajęć neuroterapii są uczniowie, u których stwierdza się zaburzenia funkcjonowania pracy mózgu, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi.

2. Opis metody projektu: Nasza szkoła dysponuje aparaturą do neuroterapii Biofeedback. Biofeedback EEG:
- jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie,
- uczy panowania nad własnymi reakcjami,
- pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej stresujących sytuacjach,
- uczy lepszej koncentracji uwagi i kreatywności,
- zwiększa odporność na stres i pomaga w rozwoju wielu innych funkcji psychicznych.

Technologia ta stworzona została w Amerykańskim Centrum Badań Kosmicznych. Początkowo wykorzystywana była do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu musieli bezbłędnie wykonywać złożone czynności.
Podstawą treningu jest wykorzystywanie "plastyczności mózgu", polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Poprzez specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi się do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu oraz poprawia się jakościowo pracę mózgu i szybkość przekazywania impulsów nerwowych. Metoda ta stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu oraz jego urazów.

EEG Biofeedback jest metodą neuroterapii instrumentalnej służącej do naprawy zaburzeń pracy mózgu.
Metoda ta działa:

 • kompleksowo – na całą pracę mózgu,
 • hamuje niepożądane częstotliwości fal mózgowych a wzmacnia pożądane częstotliwości,
 • uczy kontroli nad emocjami, redukuje stres, lęk, wzmacnia wiarę we własne siły.

Biofeedback EEG - jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu dwóch zestawów komputerowych współpracujących ze sobą, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym pacjenta a czynnością neurofizjologiczną mózgu. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz EEG. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Za pomocą odpowiedniej liczby treningów można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać daną czynność. Metoda EEG Biofeedback jest nieinwazyjną metodą wykorzystującą zdolność mózgu do bioregulacji i samouczenia się w celu poprawy jego funkcji.

3. Przypadki stosowania tej metody:

Treningi EEG Biofeedback wskazane są u dzieci i młodzieży w przypadku:

 • zaburzeń uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia),
 • zaburzeń koncentracji uwagi,
 • nadpobudliwości psycho-ruchowej (zespoły AD/HD,ADD),
 • zaburzeń snu,
 • stanów lękowych, natręctw, depresji,
 • przewlekłych bólów głowy i migreny,
 • obniżenia samooceny,
 • lekkiego upośledzenia umysłowego.

Treningi EEG Biofeedback są wskazane także dla dzieci zdrowych dla:

 • poprawy szybkości zapamiętywania i uczenia się,
 • efektywnego uczenia się języków obcych,
 • polepszenia osiągnięć sportowych i podniesienia efektywności treningów,
 • usprawnienia motoryki i poprawy koncentracji uwagi.

4. Podstawowe osiągnięcia po objęciu uczniów programem:

 • poprawa plastyczności mózgu,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • poprawa funkcjonowania uczniów z zaburzeniami zachowania,
 • poprawa pamięci krótko i długotrwałej,
 • poprawa wyników uczenia się,
 • kontrola stresu.
Przewiń na górę