Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Cele i zadania świetlicy

Wpisane przez: Nauczyciele Świetlicy
Odsłony: 2663

      Pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno – wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Cele i zadania świetlicy szkolnej:

  • realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły,
  • prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy społeczno – moralnej,
  • organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy,
  • rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz ciekawości poznawczej,
  • rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, sportowej),
  • propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów,
  • kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych,
  • tworzenie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów interpersonalnych dziecka z nauczycielem, dbanie o właściwą adaptację dzieci sześcio /siedmioletnich do nowych warunków szkolnych,
  • organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.
Przewiń na górę