Projekt "Krosno - nasze miasto" w klasie Ib

Odsłony: 3660

Podczas festiwalu

     Projekt powstał myślą o najmłodszych uczniach. Jest efektem przemyśleń, dyskusji oraz współpracy z wych. klasy III a, panią Jolantą Sajdak, skoncentrowanych wokół trzech głównych zagadnień:

 • świadomości potrzeby kształtowania postaw związanych z tożsamością regionalną,
 • braku dostatecznej ilości opracowań z tego zakresu,
 • kontynuacji wspólnej pracy nad systematycznym poszerzaniem zasobu materiałów dydaktycznych - „e-biblioteki" dostępnych nauczycielom klas I – III naszej szkoły.

Głównym celem projektu jest kształtowanie u uczniów poczucia więzi z najbliższym środowiskiem. Istota naszych działań polega na wzbogacaniu doświadczeń dzieci w tym zakresie poprzez wskazywanie rozmaitych dróg poznawania, inspirowanie oraz wspieranie indywidualnej i grupowej aktywności poznawczej i twórczej.
Cele i osiągnięcia uczniów:

 • poznanie obiektów architektonicznych na terenie miasta – uczeń potrafi wymienić i prawidłowo nazwać charakterystyczne zabytki miasta,
 • zdobywanie wiedzy dotyczącej sławnych ludzi związanych z Krosnem i jego okolicami – uczeń zna imiona i nazwiska sławnych ludzi, potrafi wyjaśnić znaczenie ich działalności,
 • obserwowanie drzew, krzewów i wybranych roślin zielnych w naturalnym środowisku – uczeń potrafi nazywać wybrane gatunki roślin; wie, jak i dlaczego należy chronić przyrodę,
 • umiejętność pracy w zespole zadaniowym.


W zakresie TIK:

 • utrwalenie umiejętność prawidłowego korzystania z zestawu komputerowego, wyszukiwania przydatnych stron internetowych, tworzenia dokumentu w programie Word,
 • nauka wysyłania maila z załącznikiem,
 • udoskonalenie umiejętności zapisywania danych na dysku,
 • poznanie sposobu tworzenia puzzli we wskazanym programie.


Uczniowie klasy Ib realizowali zadania projektu podczas zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej, na zajęciach komputerowych, w domu i w plenerze. Codzienny kontakt z uczniami pozwolił na systematyczne monitorowanie, udzielanie rad i pomocy oraz na systematyczne ocenianie. Za poprawnie wykonaną pracę uczniowie otrzymywali ocenę celującą. W realizację zadań zaangażowali się rodzice. Na zebraniu w dn. 11 III 2013 roku przedstawiłam plan projektu, zaproponowałam współpracę w zakresie wspierania naszych inicjatyw, pomoc w przesyłaniu informacji i zdjęć pocztą elektroniczną oraz wspólne fotografowanie zabytkowych obiektów naszego miasta. Pozostawałam również w stałym kontakcie z koleżanką J. Sajdak Pracowałyśmy wspólnie, wspierając własne pomysły, konsultując sposoby wykonywania zadań dotyczących osiągania zbieżnych celów. Założyłam nowe konto poczty elektronicznej po to, by korzystać z niej tylko do komunikowania się z uczniami/rodzicami podczas realizacji projektu. Ułatwiło to selekcję otrzymywanych wiadomości. W utworzonych tematycznych folderach na bieżąco gromadziłam materiały pozyskiwane od uczniów i tworzone przeze mnie. Przystępując do realizacji projektu przypomniałam uczniom zasady korzystania z różnych źródeł informacji, zwróciłam uwagę na zagadnienie praw autorskich i bezpieczeństwa w Internecie. Podczas realizacji zadań wykorzystałam: komputery, laptop, tablicę multimedialną, aparat cyfrowy, skaner, programy i narzędzia: PowerPoint, Word, Google, Internet Explorer, pocztę elektroniczną, Picasa 3, Artpad, utworzoną przeze mnie bazę stron internetowych. Przeprowadziłam cykl zajęć poświęconych sławnym ludziom związanym z naszym miastem
i regionem oraz zabytkom Krosna. Wykorzystałam przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne: „Zegary wieżowe z fabryki mistrza Michała Mięsowicza", „Stanisław Bergman i jego dzieła" oraz zasoby internetowe.
Etapy pracy
I „W naszym regionie żyli sławni ludzie"
a) Ignacy Łukasiewicz

 • krótkie opowiadanie nauczyciela o dawnych sposobach oświetlania mieszkań, znaczeniu wynalazku I. Łukasiewicza; zaprezentowanie jego działalności związanej z przemysłem naftowym,
 • wyszukiwanie na stronach internetowych portretu Łukasiewicza, jego pomnika znajdującego się w Krośnie; umieszczanie materiałów w folderze,
 • oglądanie wystawy lamp naftowych na stronie Wirtualne Muzea Polski http://wmp.podkarpackie.pl/node/223, animacji lampy naftowej http://wmp.podkarpackie.pl/node/550 oraz fragmentu filmowej prezentacji Muzeum Podkarpackiego w Krośnie http://wmp.podkarpackie.pl/node/229,
 • wspólne redagowanie notatki o I. Łukasiewiczu i o znaczeniu lampy naftowej; zapisywanie w zeszycie,
 •  wyszukiwanie zdjęcia lampy naftowej na wskazanej stronie internetowej http://pl.wikipedia.org/wiki/Lampa_naftowa; zapisywanie zdjęcia na pulpicie,
 • tworzenie puzzli www.flash-gear.com/npuz/ i ich układanie,
 • malowanie lampy naftowej http://artpad.art.com/artpad/painter/,
 • przepisywanie notatki sporządzonej na lekcji w edytorze tekstu; umieszczanie w folderze, przesyłanie wraz ze zdjęciami (portret Łukasiewicza, jego pomnik) pocztą elektroniczna do nauczyciela.

b) Michał Mięsowicza

c) Stanisław Bergman

 • prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę S. Bergmana; oglądanie jego obrazów http://www.krosno24.pl/informacje.php3?id=4505,
 • pisanie w edytorze tekstu „pod dyktando" krótkiej notatki o S. Bergmanie, wyszukiwanie zdjęcia – portretu malarza na stronie internetowej; zamieszczanie materiałów w folderze, formatowanie; przesyłanie mailem do nauczyciela,
 • zajęcia plastyczne – praca inspirowana malarstwem Bergmana; pokaz dzieł „Żółte róże", „Chryzantemy" (skan widokówek wyd. przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie),
 • wystawa prac plastycznych uczniów.

II „Wiosna w moim mieście"

 • wycieczka przyrodnicza – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, prowadzenie kierowanej obserwacji roślin/owadów; wykonywanie zdjęć przez uczniów,
 • utworzenie przez nauczyciela folderu ze zdjęciami wykonanymi przez uczniów, formatowanie zdjęć i opatrzenie ich imiennymi wizytówkami,
 • zaprezentowanie w klasie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej zdjęć z wycieczki,
 • zajęcia plastyczne – wykonanie przez uczniów miniatur plastycznych przedstawiających sfotografowane okazy przyrodnicze,
 •  wykonanie przez nauczyciela planszy gry, której tło stanowią prace plastyczne.

III „W moim mieście są ciekawe zabytki"

 • • oglądanie fragmentów filmu promocyjnego miasta Krosna 2010 http://www.krosno24.pl/tv.php?id=74 (czas 02: 53 – Mamy bogatą historię – 05.12),
 • wyszukiwanie na stronach internetowych wybranych obiektów zabytkowych naszego miasta wraz z ich opisem; przesyłanie pocztą elektroniczną do nauczyciela,
 • przygotowanie przez nauczyciela zadań logicznych (labiryntów) w formie kart pracy,
 • opracowanie planu wycieczki na Starówkę – wytyczenie trasy (wykorzystanie planu miasta) http://www.krosno.pl/mapa.html, wyznaczenie obiektów przeznaczonych do fotografowania przez uczniów,
 • przejście wyznaczonym szlakiem, obserwacja kierowana, fotografowanie,
 • przygotowanie przez nauczyciela prezentacji zdjęć; wspólne oglądanie, nazywanie obiektów, redagowanie notatki nt. wycieczki,
 • wykorzystanie zgromadzonych materiałów do podsumowania wiadomości o naszym mieście przy okazji interpretacji tematu „Portret Krosna" (przystąpienie do miejskiego konkursu plastycznego – aktualna oferta filii Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej)

Podczas realizacji projektu uczniowie pracowali z zaangażowaniem, cieszyli się z widocznych efektów. Utrwalili znane umiejętności korzystania z TIK, zdobyli nowe. Niektóre z nich wymagają oczywiście utrwalenia, ale na etapie klasy I to wspaniałe osiągnięcia! Na uwagę zasługuje fakt bardzo dobrej współpracy z rodzicami. Dzieci przesyłały na moją pocztę nie tylko materiały, które wykonywaliśmy wspólnie podczas zajęć, ale również zdjęcia, które uwieczniają wspaniale spędzany czas z rodziną. Niektóre z nich opatrzone zostały tytułami, np.: „Poznaję swoje miasto", „Nareszcie wiosna" - Milenka Misiewicz, „Zdjęcia zabytków" – Maks Kulig, pomnik I. Łukasiewicza – Kuba Michalski.

foto1

Przewiń na górę