Szkolny System Oceniania

Odsłony: 6719

Nauczyciel wchodząc do zespołu klasowego musi sam, od początku rozpocząć proces poznawania i oceniania ucznia.

Szkolny System Oceniania (SSO) został opracowany na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i  sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr199 z 2004 r. poz.2046

z późniejszymi zmianami).

Założenia ogólne

 1. Postulaty szkolnego systemu oceniania:

-          użyteczność,

-          wspomaganie procesów nauczania i uczenia się,

-          wielowątkowość,

-          otwartość,

-          pewność wnioskowania,

-          spójność wewnętrzna.

 1. Przydatność oceniania:

-          sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia,

-          motywacja dla ucznia,

-          samoocena nauczyciela i ucznia,

-          informacje dla nauczyciela,

-          informacje dla rodziców,

-          zdobycie pozycji w klasie.

 1. Funkcja oceny:

-          zachęcanie,

-          motywacja,

-          sprawdzanie,

-          informacje dla rodziców ucznia,

-          nagradzanie,

-          kontrola postępów.

Ogólne zasady i kryteria oceniania z przedmiotów

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr kończy się w styczniu, drugi semestr w  czerwcu.
 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala się według skali:
  1. stopień celujący                    -           6          cel
  2. stopień bardzo dobry                       -           5          bdb
  3. stopień dobry                                   -           4          db
  4. stopień dostateczny              -           3          dst
  5. stopień dopuszczający          -           2          dp
  6. stopień niedostateczny         -           1          ndst
 1. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „– ”.
  Oceny okresowe i roczne winny być wyrażone pełnym stopniem.
 1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena śródroczna i roczna jest opisowa.
 1. W dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen nie można stosować innych znaków niż wyżej wymienione  lub określone w przedmiotowych systemach oceniania.
 1. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.
 1. Kryteria wymagane na poszczególne stopnie szkolne:
  1. Niedostateczny - 1
   Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności stwarzających możliwość uzupełnienia braków podczas kontynuacji na wyższym poziomie nauczania.
  2. Dopuszczający - 2
   Uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać polecenie wymagające zastosowania umiejętności, których opanowanie jest przewidziane w programie. Luki
   w opanowaniu materiału i umiejętności nie będą przeszkodą w dalszym procesie nauczania i są do uzupełnienia przez ucznia.
  3. Dostateczny -            3
   Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w programie w stopniu zadawalającym. Potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności.
  4. Dobry            - 4
   Uczeń dysponuje wiedzą pozwalającą na wykonanie zadań przewidzianych
   w programie nauczania, obejmującą elementy treści rozszerzonych. Jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe prace, zadania.
  5. Bardzo dobry            - 5
   Uczeń posiada wiedzę i umiejętności dopełniające objęte programem nauczania, uznawane za trudne do opanowania, złożone i nietypowe. Jest zainteresowany przedmiotem, aktywny na lekcjach. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy
   o znacznym stopniu trudności, umie zastosować wiedzę w sytuacjach nietypowych.
  6. Celujący - 6
   Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program obowiązkowy. Systematycznie pogłębia swoje zainteresowania przedmiotem, proponuje oryginalne rozwiązania problemów, osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych lub wyróżnia się na tle klasy wiedzą ogólną i inteligencją.
 1. W klasach I-III szkoły podstawowej  ustala się następującą skalę punktowo-procentową

z oceny prac pisemnych:

31-49% -  możliwych do uzyskania punktów ocena:  dopuszczający

      50-68% - możliwych do uzyskania punktów ocena:  dostateczny

      69-84% - możliwych do uzyskania punktów ocena:  dobry

      85-100% -  możliwych do uzyskania punktów ocena: bardzo dobry

Nauczyciel w ocenianiu może stosować „+” w górnej granicy skali punktowej bądź „-„
w dolnej granicy skali punktowej.

 1. Ocenianie sprawdzianów pisemnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum:

Do oceny poszczególnych zadań w teście stosuje się skalę punktową. Przy zamianie          punktów na stopnie przyjmuje się, że osiągnięcie przez ucznia:

30-39% -  możliwych do uzyskania punktów - ocena:  dopuszczający

      40-49% - możliwych do uzyskania punktów - ocena: +dopuszczający

      50-59% - możliwych do uzyskania punktów - ocena:  dostateczny

      60-69% - możliwych do uzyskania punktów - ocena: +dostateczny

      70-79% - możliwych do uzyskania punktów - ocena:  dobry

      80-89% - możliwych do uzyskania punktów - ocena: +dobry

90-100% -  możliwych do uzyskania punktów ocena: bardzo dobry

ocena celująca – 100% poprawnych odpowiedzi oraz rozwiązanie dodatkowych zadań o znacznym stopniu trudności.

Przed sprawdzianem uczniowie są zobowiązani na polecenie nauczyciela złożyć telefony komórkowe na jego biurku.

 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania
  i poinformowanie o nich uczniów na początku roku szkolnego. Kopie tych wymagań stanowią załącznik do SSO.
 1. Nauczyciel w ciągu jednego semestru winien wystawić każdemu uczniowi co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi realizowana tygodniowa liczba godzin danego przedmiotu razy dwa.
 1. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną.
 1. Sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne,
  w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z podstawy programowej.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, plastyki oraz  muzyki, bierze się   przede wszystkim  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 1. Ocena ustalona przez nauczyciela zgodnie z kryteriami jest ostateczna.
 1. Niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona jedynie
   w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

I.  SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW

     I RODZICÓW O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) ze Szkolnym Systemem Oceniania.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

.

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu.
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi i jego rodzicom i przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel udostępnia pracę pisemną dziecka na terenie szkoły bez możliwości kserowania i fotografowania.
 1. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 4 razy w roku szkolnym i na comiesięcznych konsultacjach.
 1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i tego w dzienniku.
 1. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców i odnotowuje to w dzienniku.
 1. Na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczniowie i rodzice są informowani o przewidywanych ocenach rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. W połowie II semestru uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o przewidywanej ocenie z zachowania.
 1. Jeśli przewidywana ocena nie spełnia oczekiwań ucznia i rodzica ma on prawo zwrócić się do wychowawcy o ustalenie warunków podwyższenia tej oceny do końca roku szkolnego zgodnie z obowiązującym kryterium oceniania i zachowania.

13. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu

       oceny w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.

14. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami mogą się odbywać w ciągu dnia

      pracy, pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela.

      W  przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo  odmówić rozmowy z rodzicem.

15. Dane z klasyfikacji śródrocznej i rocznej podawane są do publicznej wiadomości

      uczniów na apelach porządkowych, i do wiadomości rodziców – na wywiadówkach.

16. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują

      list pochwalny lub list gratulacyjny.

17. Do średniej ocen ucznia / klasy (jeżeli jest liczona) wliczane są oceny klasyfikacyjne

      z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie

      nauczania.

II. KLASYFIKOWANIE

 

 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
  1. śródroczne – styczeń,
  2. roczne – czerwiec.
 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali określonej w SSO.
 1. W przypadku uzyskania przez ucznia śródrocznej oceny niedostatecznej z obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych, ustala się następujące warunki poprawy tej oceny:

 1. w ciągu czterech tygodni od terminu konferencji klasyfikacyjnej uczeń ma
 • bowiązek opanować materiał z danego przedmiotu,
 1. uczeń ma obowiązek wykazania się znajomością materiału przewidzianego dla oceny dopuszczającej zgodnie z kryteriami określonymi w przedmiotowym systemie oceniania,
 2. w przypadku nienadrobienia zaległego materiału przez ucznia, wychowawca winien o tym fakcie poinformować rodziców,
 3. jeśli uczeń nie poprawi śródrocznej oceny niedostatecznej w przewidzianym

      terminie, to na dwa tygodnie przed roczną klasyfikacyjną rady pedagogicznej jest  

      zobowiązany do    zaliczenia materiału z całego roku szkolnego.

                                                                          

 1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania, według skali określonej w SSO.
 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i  uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza łącznie wyniki klasyfikacji uczniów.
 1. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z obowiązującym SSO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.
 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w kl. I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ma ono charakter diagnostyczno-informacyjny. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach I – III są ocenami opisowymi uwzględniającymi poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań edukacyjnych oraz wskazującymi potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 1. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach według skali określonej w SSO.
 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego zachowania oraz osiągnięć z zajęć edukacyjnych (z uwzględnieniem indywidualnego, opracowanego dla niego programu edukacyjno-terapeutycznego).
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia  (opinii) publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

                                       

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć  

      edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie

      programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków (ZDW).

      16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

            niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku

            egzaminu poprawkowego.

      17. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć

            obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

   19a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć

     komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości

     uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w

     tej opinii.

   19b. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa wyżej

    uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w

    dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony’  lub „zwolniona”.

    20. Uczeń z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową może być zwolniony z nauki  

         drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego cyklu kształcenia  

         w danym typie szkoły.

 1. decyzję w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej,
 2. w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

      21. Zespoły uczniów klas II gimnazjum realizują projekt edukacyjny pod opieką  

            nauczyciela. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści     

            nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla

            gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

      22. Rezultaty projektu są prezentowane publicznie (na forum grupy, klasy, szkoły),

            a praca nad projektem jest podsumowana i omówiona z uczniami przez opiekuna

            projektu.

24.  Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu

       edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

       25. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w  

             przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. W takim

             przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na

             wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony”

             albo „zwolniona”.

II a.  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu podejmuje dyrektor szkoły na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 Rada pedagogiczna podejmuje decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 1. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.
 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 1. Egzamin klasyfikacyjny dotyczący klasyfikacji śródrocznej odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym oraz uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później jednak niż w ciągu czterech tygodni od daty klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

Egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Pracę pisemną oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia, nauczyciel przedmiotu przechowuje do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.

Wynik egzaminu nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 1. Jeżeli uczeń nie przystąpi do śródrocznego egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie lub otrzyma z egzaminu ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do zaliczenia wyznaczonego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne zakresu materiału zgodnie z procedurą obowiązującą przy rocznym egzaminie klasyfikacyjnym.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dotyczący klasyfikacji rocznej odbywa się najpóźniej na trzy dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych.
 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zajęć praktycznych.
 1. Egzamin trwa 60 minut, w tym część pisemna – 45 minut, część ustna – 15 minut.
 1. Pytania (ćwiczenia, zadania egzaminacyjne) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 2. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako

    przewodniczący  komisji,

 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
 3.     komisji.
 1. W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
 2. termin egzaminu,
 3. skład komisji,
 4. pytania egzaminacyjne,
 5. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 1. Do protokołu załącza się pracę pisemną oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 18.
 1. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjny jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 Dokumentację udostępnia się na terenie szkoły, bez możliwości kserowania,

 1.  fotografowania.
 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

III.  EGZAMIN POPRAWKOWY

 

 1. Począwszy od IV  klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 1. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Decyzje w tej sprawie rada pedagogiczna podejmuje w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością głosów.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin trwa 60 min., w tym część pisemna - 45 min., część ustna  -15 min.
 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 1. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca

     egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

     Dokumentację udostępnia się na terenie szkoły, bez możliwości kserowania,

 1.      fotografowania.
 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i są realizowane w klasie programowo wyższej.

IV.  TRYB  ODWOŁAWCZY OD USTALONYCH  OCEN 

          ROCZNYCH

 1. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
  1. w ciągu 3 dni od przekazania informacji (pkt. 8 rozdziału dotyczącego sposobów i zasad informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach), uczeń lub jego rodzice składają w sekretariacie pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej ze wskazaniem, o jaką ocenę uczeń się ubiega,
  2. uczeń ma obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, który pisemnie określa zakres materiału oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we wniosku z określeniem terminów, w jakich uczeń winien materiał opanować i wykazać się jego znajomością, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do oceny,
  3. rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną informację od nauczyciela, której kopie przechowuje się w dokumentacji do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia szkoły,
  4. termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 1. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, o którą się ubiegał we wniosku, jeżeli spełni poniższe warunki:
  1. dopełni trybu określonego pkt.1
  2. wypełni wszystkie zalecenia nauczyciela, o których mowa w pkt. 1b
 1. Niezależnie od zapisów pkt.1 i 2 uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną jeśli nauczyciel uzna, że spełnił kryteria na daną ocenę do terminu klasyfikacji rocznej.
 1. W wyniku odwołania ocena ucznia nie może zostać obniżona i jest ostateczna.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. Sprawdzian wiadomości umiejętności ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:

           a)  dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako                  

                przewodniczący komisji,

                 b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

                 c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7b może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 1. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia oceny, nie później jednak niż  w terminie  2 dni roboczych  od dnia zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,    

      przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala roczną

      ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania -  ustala roczną

      ocenę klasyfikacyjną zachowania.

      12. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

            Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej oceny rocznej

            z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

            (z zastrzeżeniem pkt. III 1. i 2.)

      13. Jeżeli zastrzeżenia dotyczą rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

            ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi

           5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu. W tym przypadku ocena ustalona

           przez komisję jest ostateczna.

V.  PROMOWANIE

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego (z zastrzeżeniem pkt. 11 rozdziału dotyczącego egzaminu poprawkowego).
 1. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 1. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:
  1. w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
  2. w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
  3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu w następnym roku.

9a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu (egzaminu 

      gimnazjalnego) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

      terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego   

      rodzicami.

 1. Uczeń kończy szkołę jeżeli:
  1. na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
  2. z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja  zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
  3. przystąpił do sprawdzianu ( egzaminu gimnazjalnego).
 1. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, spełniając jedynie kryterium uzyskania ocen pozytywnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 1. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych i z religii ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych i z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 1. Do średniej ocen, o której jest mowa w pkt. 14 wliczana jest ocena roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych i z religii
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Zmiany zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26.08.2015 r. 

          
Przewiń na górę